Program Operacyjny Inteligentny Rozwój

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój, oś priorytetowa: 3 Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach, działanie: 3.3 Wsparcie promocji oraz internacjonalizacji innowacyjnych przedsiębiorstw, poddziałanie: 3.3.3 Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – Go to Brand

Tytuł projektu: Rozwój eksportu „MOTYLE” PRACOWNIA BIŻUTERII – wypromowanie produktów branży jubilerskiej za granicą.

Cel projektu: promowanie produktów branży Moda Polska, które mają szansę stać się markami rozpoznawalnymi na rynkach zagranicznych; wzrost konkurencyjności firmy oraz zwiększenie poziomu internacjonalizacji działalności gospodarczej.

Planowane efekty projektu:

  • podpisanie kontraktów handlowych zagranicznych,
  • wzrost przychodów ze sprzedaży produktów na eksport,
  • wzrost przychodów ze sprzedaży produktów będących przedmiotem projektu.

Wartość projektu ogółem: 274 600.00 PLN
Wkład Funduszy Europejskich: 233 410.00 PLN
Beneficjent: „MOTYLE” PRACOWNIA BIŻUTERII Daria Jankowiak-Byczkowska

mapadotacji.gov.pl

Pobierz tablicę